Skip til hoved indholdet

Spørgsmål og svar

 • Under A-ordningen flytter lejer ind i en bolig, hvor lofter og vægge er nymalede. Lejeren skal i boperioden selv vedligeholde boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling.
  Ved fraflytning deler lejer/boligafdeling udgiften til, at boligforeningen kan udføre en normalistandsættelse af boligen.
  Fordelingen afhænger af lejers boperiode. Boligafdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelse over en periode på 8 år og 4 måneder, svarende til 1 % pr. måned. Når boligafdelingen helt har overtaget udgiften til normalistandsættelse kan lejer derfor flytte gratis - bortset fra eventuel misligholdelse, som altid betales fuldt ud af lejer. 

 • Ajourføringsgebyret er også det vi i daglig tale kalder for ventelistegebyret. Det er det årlige gebyr som du betaler for at stå skrevet op til en bolig. Det koster kr. 200,00 årligt, hvis man får tilbud via mail. Kr. 300,00 hvis tilbud skal sendes med posten.

 • Ajourføringsgebyret er også det vi i daglig tale kalder for ventelistegebyret. Det er det årlige gebyr på 100 kr. som du betaler for at bevare din anciennitet hos AAB Skive.

 • Ajourføringsgebyret er også det vi i daglig tale kalder for ventelistegebyret. Ønsker man at komme på den aktive venteliste skal man betale et engangsbeløb.

  Det koster kr. 100,00 at komme på den aktive venteliste, hvis man får tilbud via mail. Kr. 200,00 hvis tilbud skal sendes med posten.

 • Din anciennitet er udtryk for hvor længe du har været skrevet op til en bolig hos os. En ledig bolig vil blive tilbudt den person der er skrevet op til boligtypen og som har den højeste anciennitet.

 • Spiller naboen for høj musik? Eller holder genboen stor fest hver dag? Så kan det være relevant for dig at vide, hvordan du kan klage, og hvor du skal henvende dig.

  Skriftlig klage
  Hvis du ønsker at klage, kan du sende en skriftlig klage til boligforeningen eller alternativt downloade og udskrive boligforeningens standardformular til anmeldelse af overtrædelse af ordensreglement. Klagen skal indeholde navn og adresse på den lejer, du vil klage over, samt årsagen til klagen. Det er vigtigt, at klagen er konkret og præcis.

  Anonyme klager kan ikke danne baggrund for en klagesag.

  Påtale
  Boligforeningen sender derefter et brev til lejeren med en påtale og en opfordring om at vise hensyn, så ejendommens øvrige beboere ikke bliver generet. Forhåbentlig er det nok til at rette op på generne. Men er det ikke tilfældet, og kommer der lignende klager over samme person, vil vi vurdere, om sagen skal sendes til Beboerklagenævnet eller boligforeningens advokat for at få lejemålet ophævet.

  Endelig afgørelse
  Det er Beboerklagenævnet og i sidste ende domstolene, der træffer afgørelse om udfaldet af sagen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tidshorisonten kan være temmelig lang hvis sagen skal gennem domstolene.

 • Lige fra den dag, du har overtaget boligen, til den dag, hvor du efter at have fraflyttet boligen modtager en fraflytningsopgørelse (tilbagebetaling af indskud med eventuelt fradrag af istandsættelsesudgifter m.v.), er du beskyttet af den lovgivning, som boligforeningen er omfattet af.
  I dagligdagen har du naturligvis mulighed for at kontakte din ejendomsfunktionær eller boligforeningen, såfremt der er forhold i forbindelse med din indflytning eller fraflytning samt vedligeholdelsen af din bolig i din boperiode, som du er utilfreds med. I langt de fleste tilfælde finder vi i fællesskab en løsning på disse problemer.

  Skulle det imidlertid vise sig, at du stadig ikke er tilfreds med den løsning, som boligforeningen kan tilbyde, så har du mulighed for at klage over dette til Beboerklagenævnet.

  Beboerklagenævnet har adresse hos Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive.

  Beboerklagenævnet skal have en kort redegørelse over, hvad du er utilfreds med og hvorfor. Det koster kr. 142 (i 2016-niveau) at få Beboerklagenævnet til at behandle din klage.

  Hvad er Beboerklagenævnet ?
  Beboerklagenævnet er en uvildig klageinstans. Nævnet består af 3 medlemmer, hvortil kommer en sekretær, der til daglig er jurist hos Skive Kommune. Formanden for Beboerklagenævnet er altid en uvildig, udpeget jurist, mens de to øvrige medlemmer er udpeget af Skive Kommunes kommunalbestyrelse. Det ene af disse medlemmer skal repræsentere boligorganisationerne i Skive Kommune og det andet medlem lejerne.

 • Kunne du tænke dig at bytte bolig med en anden lejer? Så læs videre her.

  Privat og almen bolig
  Som lejer har du mulighed for at bytte bolig med en anden lejer, hvis begge parter (naturligvis) er enige om det. Bytteretten gælder både for private og almene udlejningsboliger.

  Betingelser
  For at boligforeningen godkender boligbyttet, skal du opfylde følgende krav:
  - Du skal have boet i boligen i mindst tre år.
  - Boligen må efter byttet ikke blive beboet af mere end én person pr. beboelsesrum

  Byttehandel
  Boligbytte kan på papiret sammenlignes med fraflytning fra en bolig og overtagelse af en anden. Det betyder, at boligen du overdrager til en anden lejer, skal opsiges, synes og istandsættes som ved enhver anden fraflytning. Den nye lejer skal desuden betale indskud.
  Hvis boligen er en ældre- eller ungdomsbolig er det en forudsætning, at den nye lejer opfylder betingelserne for disse boligtyper.

  Boligforeningen skal have en kopi af byttepartners lejekontrakt.

  Du kan downloade og udskrive en aftale om boligbytte her.

 • Du er bolighavende når du har indgået en lejekontrakt med boligforeningen. Udtrykket bolighavende bruges typisk når du søger en anden bolig hos boligforeningen - her opnår du nemlig en fortrinsret i forhold til boligsøgende, som ikke bor hos boligforeningen i forvejen.

 • Alle beboere - også nye lejere - kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Og det er ikke så besværligt, som du måske går og tror. For at gøre det så nemt for dig som muligt, har vi lavet denne lille oversigt over ansøgningsproceduren.
  Ansøgning om boligstøtte behøver ikke kun at ske ved indgåelse af lejekontrakt. Du kan sagtens søge om boligstøtte senere hen i din boperiode.

  Procedure

  Man skal gå ind på borger.dk og lave ansøgningen online. Har man ikke mulighed for dette skal man tage kontakt til Udbetaling Danmark, som beregner og bevilger den eventuelle boligstøtte og giver dig besked.

  Yderligere information

  Du kan få yderligere information om boligstøtte på borger.dk.
  Boligselskabernes Landsforening har udgivet en pjece om boligstøtte, som du kan downloade her.

 •  I henhold til gældende lovgivning er der udarbejdet energimærkningsrapporter på samtlige bebyggelse tilhørende boligforeningen. Disse ajourføres hvert 7. eller 10. år.
  Energimærkningsrapporterne angiver et energimærke for ejendommene samt forslag til rentable investeringer med henblik på besparelser på energiforbruget.
  Energimærket anføres i lejekontrakten,
  Er du interesseret i at se energimærkningsrapporten for din boligafdelingen er du velkommen til at kontakte boligforeningen, hvorefter vi kan maile den til dig.

 • Flyttehjælp kan boligforeningen ikke tilbyde, men du kan låne en lukket trailer i forbindelse med din ind- og fraflytning. Såfremt du ønsker at låne traileren skal du rette henvendelse til boligforeningens kontor som reserverer denne til dig.

  Billede af flyttetraileren

 • Hovedparten af boligforeningens afdelinger har besluttet at man som beboer kan få finansieret flere forskellige forbedringer af boligerne, eksempelvis køkken eller badeværelse, mod en huslejeforhøjelse. Dermed har du som beboer individuelt råderum til at indrette din bolig ud fra de ønsker og behov, som du måtte have. Vil du vide mere om mulighederne hvor du bor så kan du kontakte boligforeningen for yderligere oplysninger.

 • Som beboer i aab boligudlejning har du både mulighed for og ret til at foretage forbedringer, forandringer og installationer (eksempelvis opvaskemaskine) i din bolig.
  I daglig tale kaldes forbedring eller forandring af din bolig for "råderet" og installationer for "installationsret".

  Forbedring eller forandring af din bolig ("råderet"), kan opdeles i udenfor din bolig og inde i din bolig. Inde i din bolig aftales din ønskede forbedring eller forandring med boligforeningen, hvorimod det er beboerne i din boligafdeling der beslutter hvilke forbedringer eller forandringer, som det skal være tilladt at udføre udenfor boligen.

  Råderet inde i din bolig består af enten forbedring af din bolig eller forandring af din bolig. For begge arbejder gør det sig gældende at du selv rekvirerer håndværkere m.v. og selv finansierer udgiften.

  Forbedringsarbejder forøger boligens værdi og giver ret til eventuel godtgørelse når du en gang fraflytter boligen, hvilket vil sige, at din udgift afskrives over op til 20 år..
  Den udførte forbedring af din bolig vedligeholdes og fornyes fremover af din boligafdeling.

  Forandringsarbejder forøger ikke boligens værdi og giver derfor ikke ret til eventuel godtgørelse når du en gang fraflytter.

  Installationsret
  Som beboer har du en installationsret. Installationer kan eksempelvis være opvaskemaskine, vaskemaskine eller tørretumbler.
  Som ved råderet gør det sig gældende at du selv indkøber, rekvirerer eventuel autoriseret vvs- eller elinstallationsfirma samt selv finansierer udgiften.

  Anmeldelse til boligforeningen
  Uanset om du ønsker at forbedre din bolig, forandre din bolig eller ønsker at gøre brug af installationsretten skal det altid anmeldes til boligforeningen inden arbejdet påbegyndes. Vi vil derefter sende dig en skriftlig bekræftelse på at vi har modtaget din anmeldelse, og drejer det sig om forbedring af din bolig vil du modtage en opgørelse over hvor meget vi anser forbedringsudgiften udgør samt over hvilken periode denne afskrives.

  Vil du vide mere ?
  Du er altid velkommen til at kontakte boligforeningen såfremt du går med ideer eller ønsker til din bolig. Vi vil så forsøge at vejlede dig bedst muligt om dine muligheder.
  Boligselskabernes Landsforening har udgivet en pjece om råderet som du kan downloade her.

 • Hvilke forsikringer har boligforeningen tegnet ?
  Boligforeningen har tegnet forsikring for brand, storm, udvidet rørskade samt anden bygningsbeskadigelse, hvilket også indbefatter den lovpligtige grundejeransvarsforsikring.
  Forsikringen dækker groft sagt alle skader på bygninger og installationer.

  Skader på glas og sanitet, såsom vinduer, porcelænshåndvask og -toilet, har boligforeningen ikke tegnet en særskilt forsikring på. Dette er et bevist valg, idet præmien for denne forsikring overstiger de udgifter, som boligforeningen erfaringsmæssigt har til udskiftning af ødelagte vinduer m.v.
  Uforskyldte skader på eksempelvis vinduer, porcelænshåndvask og -toilet i din bolig udbedres og betales naturligvis stadig af boligforeningen - vi har blot af økonomiske årsager valgt at være selvforsikret.

  Hvilke forsikringer skal jeg selv tegne ?
  Boligforeningens forsikringer dækker ikke følgeskader på dine egendele, såsom tæpper, møbler, tøj eller lignende, såfremt der sker en skade på den bygning, hvor i din bolig er beliggende.
  Følgeskader på dine egendele kan typisk opstå som sod- eller røgskader samt skader som følge af udsivende vand fra radiator eller lignende.

  Boligforeningen opfordrer dig derfor kraftigt til at du tegner en indboforsikring.

 • Hvis du overvejer at fremleje din bolig, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Her kan du læse om betingelserne for fremleje.

  Midlertidigt fravær
  Du har ret til at fremleje din bolig i op til to år, hvis dit fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold eller lignende. Fraværet skal dokumenteres.

  Betingelser
  Hvis du ønsker at fremleje din bolig, skal du udfylde et ansøgningsskema, som skal godkendes af boligforeningen. Yderligere skal boligforeningen have en kopi af fremlejeaftalen.

  Der er dog visse betingelser, du skal være opmærksom på i forbindelse med fremleje:

  • Du må ikke opkræve en højere husleje.
  • Du må højst fremleje til én person pr. beboelsesrum.
  • Hvis du bor i en ungdomsbolig skal fremlejeren også være under uddannelse.
  • Hvis du bor i en ældrebolig skal fremlejeren opfylde betingelserne for at få en sådan bolig.
  • Fremlejeren kan ikke fortsætte lejemålet efter fremlejeperiodens udløb.


  Husk: Selvom din bolig er fremlejet, beholder du dine rettigheder og pligter i lejeperioden.

  Du kan downloade og udskrive en fremlejeaftale her, hvori reglerne også fremgår.

  Yderligere information
  Boligselskabernes Landsforening har udgivet en pjece om boligbytte og fremleje, som du kan se her.

 • Frigørelsesdato er den dato, hvortil du skal betale for husleje og forbrugsregnskaber for det lejemål, du flytter fra.

 • Det forekommer at beboere henvender sig til boligforeningen, fordi der er mug og skimmel i lejligheden, specielt når fyringssæsonen står for døren.

  Undgå fugtskader – luk vinduet op!
  Mange beboere tror, at bygningen er utæt. Men i 99 procent af tilfældene skyldes fugten, at der ikke bliver luftet nok ud i lejligheden.
  Luften i en lejlighed kan hurtigt blive for fugtig som følge af madlavning, vask, badning og udånding. For at undgå fugtskader og mugpletter kan det derfor være nødvendigt selv at gøre noget ved sagen.

  Hvad kan jeg gøre?
  En del tror, at en lejlighed "ventilerer sig selv", men det er sjældent tilfældet. Det er derfor op til lejlighedens beboere selv at sørge for, at der bliver udluftet tilstrækkeligt for at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden.

  Du kan gøre to ting:
  - Begræns "produktionen" af vanddamp i køkken og badeværelse.
  - Sørg for at fjerne den vanddamp, som er opstået. Det sker ved hyppige, men kortvarige udluftninger (5-10 minutter).

  Bedre luft
  Selvom du sparer på varmen, må spare-iveren ikke føre til fugtig og dårlig luft. Her er nogle tips til, hvordan du undgår det:

  • Luft ud 2-3 gange i døgnet.
  • Luk alle radiatorventiler. Åbn derefter samtlige vinduer og døre i ca. 5 minutter, så al fugt og dårlig luft bliver trukket ud. Luk dernæst alle vinduer og døre igen, også soveværelsesvinduet, og indstil radiatorventilerne på samme indstilling som før.
  • Dug indvendigt på termoruder er altid tegn på, at der bliver luftet for lidt ud.
  • Luk ikke helt af for varmen i de rum, som ikke bliver benyttet.
  • Anbring ikke skabe og andre møbler helt tæt op ad en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bag ved, ellers kan der komme mugpletter på væggen.
  • - Tilstop ikke ventilationsåbninger eller udsugningsventiler i badeværelse, køkken og andre rum.

  Sørg for at fjerne den vanddamp, som er opstået. Det sker ved hyppige, men kortvarige udluftninger (5-10 minutter).

 • Gæsteværelser, der kan lejes af samtlige beboere i aab boligudlejning
  Som beboer i aab boligudlejning har du mulighed for at leje de 3 gæsteværelser vi har - 2 på Dalgas Allé 15 (kr. 200 pr. døgn) og 1 i Ringparken 1 (kr. 150 pr. døgn).

  Billede af køkkenet

   

  Billede af sofaområdet

   

  Billede af badeværelset

   

  Fælleshuse, der kan lejes af samtlige beboere i aab boligudlejning
  Som beboer i aab boligudlejning har du mulighed for at reservere nedenstående fælleshuse op til 6 måneder før.

  Fælleshus Dalgas Alle 7, Skive
  Fælleshuset har borde, stole, bestik og service til cirka 40 personer.
  Der er køkkenfaciliteter med komfur, køleskab med fryser, opvaskemaskine samt kaffemaskine.

  Billede af spisesalen

  Billede af køkkenet i fælleshuset  Fælleshuset udlejes kun i weekenden ved henvendelse til boligforeningens kontor.
  Ved specielle lejligheder kan udlejning dog ske på hverdage.
  Boligforeningens kontor udarbejder en lejekontrakt, der skal underskrives af dig som lejer.
  Boligforeningen bestiller samtidig rengøring af fælleshuset, der typisk udføres samme dag eller dagen før din benyttelse af fælleshuset.
  Fælleshuset skal efter endt udlejning afleveres i pæn og ryddelig stand. Borde skal være afvaskede, gulvet fejet og eventuel spild på gulvet skal være rengjort.
  Såfremt der er sket skader på service og inventar vil dette blive opkrævet sammen med kommende måneds husleje.

  Der forefindes internetforbindelse og musikanlæg i fælleshuset til fri afbenyttelse.

 • Følgende handelsbetingelser er gældende i forbindelse med opskrivning på aabskive.dk

  Firmainformation
  Arbejdernes Andelsboligforening 
  Albert Diges Vej 20
  7800  Skive
  Tlf.nr. 9752 2733 
  Cvr.nr. 37308811

  E-mail: post@aabskive.dk
  www.aabskive.dk

  Pris
  Prisen for opskrivning på ventelisten består af et årligt ventelistegebyr på 200 kr. inkl. moms. 

  Betaling
  Følgende betalingskort kan anvendes på aabskive.dk:

             
  Betalingen med betalingskort på aabskive.dk varetages af QuickPay, der er din garanti for en sikker betaling. 

  Du kan læse mere om QuickPay på www.quickpay.dk

  Det årlige ventelistegebyr udsendes som et indbetalingskort, medmindre du ønsker at betale via Betalingsservice. 

  Oplysninger til brug for tilmelding til Betalingsservice fremgår af indbetalingskortet.

  Hvis du ikke betaler det årlige ventelistegebyr, vil du blive slettet fra ventelisten, og du mister derved din anciennitet. Hvis du betaler efter du er blevet slettet fra ventelisten, starter du forfra på ventelisten, og du skal derfor optjene anciennitet på ny.

  Hvis du flytter, er det vigtigt at oplyse din nye adresse, så vi har mulighed for at fremsende det årlige ventelistegebyr. 

  Kvittering
  Når du har oprettet dig på ventelisten som boligsøgende, vil du automatisk modtage en e-mail med en bekræftelse og login oplysninger.

  Fortrydelsesret ved opskrivning på venteliste
  Hvis du fortryder, at du har skrevet dig op på ventelisten, har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan få dine penge igen.

  Du skal gøre følgende, for at få dine penge igen:

  • Send en mail eller et underskrevet brev til Aab Boligudlejning, hvor du oplyser, at du har fortrudt din opskrivning på ventelisten.
  • Din henvendelse skal indeholde dit medlemsnummer samt navn og adresse
  • Oplys registreringsnummer og kontonummer, hvortil vi kan tilbageføre pengene

  Har Aab Boligudlejning modtaget disse oplysninger senest 14 dage efter du betalte for oprettelse på ventelisten, tilbagebetaler vi din indbetaling direkte til din konto og sletter din opskrivning. Dette er dog ikke gældende, hvis du har fået en bolig med opskrivningen.

  Venteliste
  Din venteliste træder i kraft, når din betaling er modtaget og registreret hos Aab Boligudlejning. Du kan vælge at være aktivt boligsøgende. Du kan også sætte din venteliste i bero - så modtager du ikke tilbud om ledige boliger. Du kan til enhver tid gøre din venteliste aktiv.

  Regler for opskrivning
  Du kan blive skrevet op på ventelisten, hvis du er fyldt 15 år.

  Du kan få en bolig fra du er fyldt 18 år, da du skal være myndig for at kunne skrive under på en lejekontrakt.

  Personlige oplysninger
  De oplysninger, du indtaster på boiaalborg.dk i forbindelse med opskrivning på venteliste og online betaling, er personlige og fortrolige.

  Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende og kontakte dig med boligtilbud. Desuden bruger vi også oplysningerne til at sende det årlige ventelistegebyr, som er afgørende for at du beholder din anciennitet. Aab Boligudlejning sælger eller videregiver i intet tilfælde personlige og fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre dette er påkrævet ved lov. Aab Boligudlejning benytter heller ikke dine oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet og accepteret dette.

  Aab Boligudlejning sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

  Når du er opnoteret hos Aab Boligudlejning har du som følge af Persondataloven ret til indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig.

  Hvis du ønsker oplysninger om disse registreringer er du velkommen til at kontakte os på post@aabskive.dk

 • Reglerne for betaling af husleje er, at du som beboer betaler husleje og eventuelle aconto forbrugsafgifter månedsvis forud. Huslejen forfalder til betaling den 1. hverdag efter den 1. i hver måned.
  Vi sender automatisk et indbetalingskort, hvis huslejen ikke er tilmeldt Betalingsservice (Nets).

  Hvis betalingen udebliver
  Hvis du ikke betaler huslejen rettidig, sender boligforeningen cirka 8 dage efter forfald en rykkerskrivelse, og der bliver lagt et gebyr på næste måneds husleje. Har du ikke betalt huslejen senest 14 dage efter modtagelse af rykkerskrivelsen, bliver sagen overgivet til boligforeningens advokat med krav om ophævelse af lejemålet. Dette sker uden yderligere varsel.

  Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?
  Vi sender en tilmeldingsblanket til Betalingsserivce (Nets) til dig sammen med din lejekontrakt. Du skal udfylde blanketten og aflevere den i dit pengeinstitut, som derefter sørger for tilmeldingen. Ønsker du at tilmelde PBS senere hen i din boperiode kan du kontakte os for tilsendelse af tilmeldingsblanket. 

  Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice (Nets), modtager du et indbetalingskort.

 • Når du flytter ind i en bolig laver vi et indflyttersyn. Her vurderer en ejendomsfunktionær lejlighedens tilstand og laver en indflytterrapport. Hvis der er mangler, fejl eller skade i boligen som er til væsentlig gene, sørger ejendomsfunktionæren for, at det bliver lavet hurtigst muligt. Du vil altid have adgang til at kunne se indflyttersynet på "min side" som du altid kan logge på.

 • Indsamlede personoplysninger - se mere information her.

 • Når du vil logge på som beboer skal du klikke med "Min side" og derefter anvende "Brugernavn" og "Adgangskode".

 • Når du vil logge på som boligsøgende skal du anvende "Brugernavn" og "Adgangskode", og herefter klikke på "log ind".


  Er du allerede oprettet som bruger er dit brugernavn enten din mailadresse eller det internetnr. som du fik tildelt da du oprettede dig som bruger. Adgangskoden har du selv bestemt da du oprettede dig, og har du glemt adgangskoden kan du ved at trykke på "Tilsend adgangskode ?" få tilsendt denne igen.

  Er du ikke allerede oprettet som bruger kan dette ske ved at trykke på "Opret dig som bruger".

 • Ved indflyttersynet laver viceværten en indflytterrapport og en mangelliste. Herefter sørger viceværten for, at manglerne bliver udbedret hurtigst muligt. For at du ikke skal betale for eventuelle oprindelige mangler, fejl og skader, opbevarer boligforeningen indflytterrapporten inkl. mangellisten, og du får ligeledes en kopi. Samtidig vil du altid have adgang til at kunne se mangellisten på "min side" som du altid kan logge på.

 • Har du mistet din nøgle så kontakt AAB Boligudlejning.

  Har du øvrige problemer med din nøgle/lås til lejligheden eller vaskeriet så kontakt din ejendomsfunktionær. 

  Uden for vores åbningstid løses akutte problemer ved at tilkalde en låsesmed.  HUSK dette sker ALTID på din egen regning.

 • Oprykningslisten er en venteliste for ansøgere der allerede bor hos Aab Boligudlejning. Når en lejlighed bliver ledig, vil den således blive udbudt i følgende rækkefølge: 1. De der står på oprykningslisten og som allerede bor i samme afdeling som den ledige bolig. 2. De der står på oprykningslisten og bor i andre afdelinger. 3. De der står på den almindelige venteliste (ikke boende hos Aab Boligudlejning).

 • Det kan ske, at to lejere ønsker at flytte fra hinanden. Men hvordan skal man helt konkret forholde sig til for eksempel lejekontrakten, hvis den ene vil flytte og den anden vil blive i lejligheden? Det kan du læse mere om nedenfor under "betingelser" og du kan downloade en erklæring her.

  Betingelser
  Hvis to lejere ønsker at flytte fra hinanden, vil det være hensigtsmæssigt for begge parter, at den fraflyttende lejer fraskriver sig lejekontrakten og dermed frasiger sig alle rettigheder og forpligtelser vedrørende boligen. Som forudsætning for, at en af lejerne kan fraskrive sig lejekontrakten, skal begge lejere underskrive en blanket. Hvis den fraflyttende part ikke fratræder kontrakten, kan den anden lejer ikke opsige lejemålet - uden den fraflyttende lejers samtykke eller underskrift.

 • Observerer du skader eller svigt i din bolig, skal dette hurtigst muligt meddeles til boligforeningen.
  Dette kan i dagtimerne på hverdage ske enten til din ejendomsfunktionær eller ved henvendelse til boligforeningens kontor.

  Ved uopsættelige skader eller svigt (som for eksempel rørskade, udstrømmende vand fra radiator, manglende varme) kan du ringe på din ejendomsfunktionærs mobiltelefonnummer. Er vedkommende ikke på arbejde eller mobiltelefonen er slukket, omstilles opkaldet automatisk til AAB's vagttelefon. Det vil derfor være muligt at komme i kontakt med en person 24 timer i døgnet.

 • Skru ned for forbruget – du skal selv betale. Erfaringen viser, at en del beboere får sig en grim overraskelse, når de modtager opgørelsen på el/vand og varme. Derfor er det en god ide at tænke over sit forbrug.

  Varme:
  Luft ud – åben vinduerne 2 til 3 gange i døgnet med en varighed på 5 minutter, således at al luften udskiftes, uden dog at inventar og vægge nedkøles. (sluk radiatorerne imens).

  I dagligdagen skal du bruge alle radiatorerne, men skru kun så meget op, som der er behov for at opnå en tilstrækkelig opvarmning. Er der f.eks. 2 radiatorer i samme rum, så bruger man forholdsvis mere varme hvis det kun er den ene radiator, der er skruet op for.

  Er der gulvvarme i badeværelset eller lignende bør der kun skrues op så gulvet ikke er koldt - jo varmere gulvet bliver jo mere varme løber der gennem gulvslangerne, og dermed en dårlig udnyttelse af varmen fra centralvarmesystemet. 

  Vand:
  Vær OBS på eventuelt løbende/dryppende toilet/vandhaner.

  Luk for vandet, mens du børster tænder, barberer dig, vasker op, og begræns længden af dit brusebad.

  El:
  Husk at slukke lyset, når du forlader et rum, tænk over, hvor mange apparater du har på standby funktion, listen er lang.

  Du kan læse mere om generelle sparerråd her.

 • Du kan læse mere om startboliger her

 • Selvom du i sin tid var den eneste til at skrive under på lejekontrakten, er det ikke ensbetydende med, at du bliver ved med at bo alene i din lejlighed. Ønsker du at få din ægtefælle/registrerede partner eller samlever skrevet på lejekontrakten, så læs mere her.
   
  Betingelser

  For at komme i betragtning til ovenstående, skal du udfylde en blanket, som skal godkendes af boligforeningen.

  Følgende personer kan komme på lejekontrakten:

  • Hvis samlever har været tilmeldt adressen på Folkeregisteret i mindst 2 år.
  • Hvis lejer og samlever har indgået ægteskab eller registreret partnerskab.

  Du kan downloade blanket "Tiltrædelse til lejekontrakt" her.

 • Udgangspunktet er altid, at så længe du bor i din bolig, har du pligt til at vedligeholde den. En god vedligeholdelse giver et godt og sundt hjem.

  Brug for hjælp?
  Har du et praktisk problem i din lejlighed, kan du ringe til din ejendomsfunktionær eller alternativt sende os en email på post@aabskive.dk.
  Vi vil hurtigst muligt sende en ejendomsfunktionær eller en håndværker ud til din lejlighed for at løse problemet.

  aab boligudlejning betaler
  Vedligeholdelse og reparationer af døre, vinduer, låse, vandhaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, køleskabe, komfurer og lignende installationer står boligforeningen for, både praktisk og økonomisk. Undtagelsen er, hvis forringelsen skyldes en misligholdelse fra lejers side.

  Lejeren betaler
  Som lejer er det dig, der skal sørge for boligens indvendige vedligeholdelse i den tid, du bor i lejligheden. Her tænker vi på hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling, og du afholder alle udgifter forbundet med vedligeholdelsen.

  Sprænger der et vandrør i din lejlighed? Og fosser det ud med vand? Så er der hjælp at hente – også selvom det er uden for ejendomsfunktionærens arbejdstid.
  Hvis der opstår et akut problem, kan du ringe til vor vagttelefon på telefon 7228 2819.

  Husk: Du skal kun ringe, hvis det er absolut akut og ikke kan vente med udbedring i ejendomsfunktionærens almindelige arbejdstid.

 • Vedtægterne for Arbejdernes AndelsBoligforening er senest ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 15. april 2010.

  Du kan se vedtægterne ved at klikke her.

 • Er du blevet gift, skilt eller har du i en anden forbindelse skiftet navn? Så vil vi gerne vide besked.

  Send dokumentation for dit nye navn til os. Så sørger vi for at ændre dit navn i boligforeningens administrative system, på døre, postkasser og lignende.

  Du kan kontakte os her.