Skip til hoved indholdet


Boliger og boligområder

Målsætning:


Vi vil tilbyde nuværende og kommende beboere attraktive og konkurrencedygtige boliger med en høj grad af individuel boligindretning samt boligområder med et godt bomiljø, således at dette er medvirkende til at skabe en tryghed og et fundament for den enkelte beboers dagligdag.

Handlingsplan:


Vi vil i tæt samarbejde med beboerne arbejde for:

 • at boligområdernes bygninger og udearealer fremstår indbydende og præsentable med en høj renholdelses- og vedligeholdelsesstandard.
  at boligområderne har de til beboersammensætningen nødvendige legepladser, opholdspladser og rekreative områder.

 • at løbende udvikle tilbuddet til nuværende og kommende beboere vedrørende individuel forbedring og forandring af boligen.

 • at opførelse af nye boligområder i høj grad sker ud fra efterspørgsel, beliggenhed i forhold til skole, institutioner og indkøbsmuligheder.

 • at fremtidssikre vore nuværende boliger ved løbende forbedringer under iagttagelse af boligernes fremtidige huslejeniveau.

 • at de disponible midler, som boligforeningen lovgivningsmæssigt råder over, primært anvendes til tilskud eller løbende støtte til forbedringer og forandringer af bygninger og boliger.

 • at påvirke fremtidens byplanlægning, så almene boliger indgår som en naturlig del af de kommende boligområder.


Beboerservice

Målsætning:


Vi vil løbende sikre en effektiv administration samt en kompetent og venlig service.

Handlingsplan:


Vi vil arbejde for:

 • at der afsættes ressourcer til efteruddannelse, for at sikre at de ansatte altid er kvalificerede til at udføre de aktuelle opgaver.

 • at serviceniveauet overfor nuværende og kommende beboere til stadighed udvikles.

 • at informationsniveauet sikrer vore beboere, ansatte og samarbejdspartnere indsigt i boligforeningens virke.


Miljø og energi

Målsætning:


Vi vil føre en aktiv miljø- og energipolitik for at sikre at vore boligområder efterlever samfundets krav.

Vi vil være aktive i tilskyndelse til investering i rentable energibesparelser.

 

Handlingsplan:


Vi vil arbejde for:

 • at forbedre håndtering og sortering af affald.

 • at synliggøre de enkelte boligers energiforbrug, blandt andet via letlæselige forbrugsregnskaber.

 • at beboerne inddrages i alternative miljø- og energitiltag.

 • at sikre, at rentable investeringer i energibesparelser støttes op af finansieringsmodeller.

 • at minimere forbruget af miljøskadelige midler og materialer.


Beboerdemokrati

Målsætning:


Vi vil støtte, vejlede og undervise bestyrelser i vore boligområder samt udbrede kendskabet til beboerdemokratiet.

Vi vil styrke informationen til beboerne vedrørende muligheden for at nedsætte arbejdsudvalg, der inden for en given periode har til formål at løse en vedtagen opgave.

Handlingsplan:


Vi vil arbejde for:

 • at understøtte kulturelle og sociale aktiviteter i og mellem boligområderne.

 • at dagsordenpunkterne på afdelingsmøderne er velbeskrevne og udførlige.

 • at regnskaber og budgetter udformes så de ved udsendelse og fremlæggelse fremstår let forståelige.

 • at drifts- og vedligeholdelsesplanerne kommer til at udgøre en væsentlig del af budgetfremlæggelsen.

 • at tilbyde interne og eksterne kurser for beboere og beboervalgte.

 • at tilbyde bistand til nedsatte arbejdsudvalg.